Skip to content

Hvordan finner du ut hva selskapet ditt faktisk er verdt?

På et eller annet tidspunkt får du som gründer eller eier muligheten til å selge selskapet ditt til andre. Da er det avgjørende at du vet akkurat hvor mye selskapet ditt er verdt. 

Å være klar over selskapets verdi er ekstra viktig dersom det er snakk om et familieselskap som er gått i arv. Takseringer og verdivurderinger er to metoder som kan hjelpe eieren med å danne seg et klart og presist bilde av selskapets verdi.

Sistnevnte – altså verdivurderingen – er påkrevd hvis du bestemmer deg for faktisk å selge. Men det kan komme godt med til en hel rekke andre formål også. For eksempel hvis selskapet skal skaffe midler for å vokse.

 

Det er flere metoder for å verdsette et selskap. De fem mest vanlige er inntektsmetoden, eiendelsmetoden, markedsanalysen – og å vurdere verdien etter henholdsvis markedsverdi og EBITDA-metoden.

Vi tar en kikk på de seks metodene for å verdsette et selskap lenger nede i artikkelen. Men først noen spørsmål og svar det kan være fint å tenke over.

 

Hvorfor bør du finne ut hva selskapet er verdt?

Det er en rekke grunner til hvorfor og når det er smart å vite hva selskapet ditt er verdt. Dette er noen av de viktigste:

 • Det lille selskapet ditt skal selges til et større selskap.
 • Å kjenne selskapets verdi lar deg måle styrkene og svakhetene mer presist
 • Ved rettstvister (for eksempel i skilsmisseforhandlinger)
 • Når du prøver å hente fersk kapital
 • Det er et krav for å få bedriftslån hos banken
 • En fordel når det gjelder eiendomsplanlegging
 • Smart å vite hvis du skal gå av med pensjon

 

Hvordan finner du ut hva selskapet er verdt?

Først og fremst: Det er sannsynlig at du trenger hjelp for å finne ut hva selskapet rent faktisk er verdt. En autorisert takstperson eller megler som kjenner til metodene for verdisetting kan hjelpe deg.

Når det gjelder å selge et lite selskap, er det visse ting du må ha på plass:

 • En intensjonsavtale med kjøper
 • En kjøpsavtale
 • Kjøperens due diligence sammen med intensjonsavtalen

 

Samle sammen regnskapene dine

Regnskapspapirene til selskapet er en vesentlig del av å finne ut hva selskapet ditt er verdt. Derfor må du ha følgende økonomiske papirer på plass:

 • Resultatregnskap for de siste tre årene
 • En oversikt over selskapets kontantstrøm
 • Selvangivelse og skattepapirer for de siste to-tre årene
 • Distribusjons- og leverandørkontrakter
 • En oppdatert balanse

 

Lag en liste over immaterielle eiendeler

Et selskap er mer enn de fysiske eiendelene! Mens det er vanskelig å sette en verdi på bedriftskulturen, er det andre immaterielle eiendeler du må ha et overblikk over:

 • Goodwill (hos samarbeidspartnere, i markedet, etc.)
 • Opphavsrett og varemerker
 • Patentert teknologi
 • Lisensavtaler og andre ymse avtaler og kontrakter

 

Samle sammen andre viktige papirer

Andre viktige papirer å tenke over når du prøver å finne ut hva selskapet er verdt inkluderer økonomiske- og forretningsmessige dokumenter som for eksempel:

 • Prognoser og anslag
 • Intellektuell kapital
 • Selvangivelser
 • Organisasjonsdokumenter og forretningsplaner

 

La oss se nærmere på fem ulike måter å finne verdien på et selskap på:

 

1) Inntektsmetoden:

Denne tilnærmingen vurderer selskapets verdi basert på svaret på følgende spørsmål: «Hvor mye inntekter kan selskapet generere i fremtiden?»

Vanligvis krever det én av to fremgangsmåter for å besvare spørsmålet. Enten ser man på diskontert kontantstrøm – eller på kapitalisering av inntjening. Ved diskontert kontantstrøm-metoden blir nåverdien av selskapets kontantstrøm anslått og justert i henhold til risikoen forbundet med (det potensielle) oppkjøpet. Dette er særlig aktuelt for selskaper som har høy vekst, men som fortsatt ikke har gått i balanse. Ved kapitalisering av inntjening bestemmer man selskapets verdi ved å måle kontantstrømmen, avkastningen og verdien.

Den eneste forskjellen på disse to metodene er at i sistnevnte er fortjenesteprognosen beregnet å være den samme som den er nå på vurderingstidspunktet. Kapitalisering av inntekt-metoden passer best til selskaper som har noen år på baken – og har et etablert resultatregnskap.

De fleste nettbaserte selskaper bruker inntektsmetoden. Ved å også ta høyde for inntekter og tap lar det seg gjøre å komme fram til en grundig verdivurdering.

 

2) Eiendelsmetoden:

Å foreta en vurdering av eiendelenes verdi er en veldig vanlig metode for å fastsette et selskaps verdi. Det er ganske enkelt: Ved å kalkulere og finne verdien på både de materielle og immaterielle eiendelene til et selskap – og trekke fra selskapets utestående og forpliktelser, finner man verdien. Eiendelene vurderes og man kan utlede markedsverdien deres.

 

Dette er en fin måte for bedriftseiere å få kjennskap til selskapets verdi, men det er samtidig en måte å finne ut hvor selskapet faktisk bruker penger. For et selskap som har mange ikke-flyttbare eiendeler, og også for selskaper som har mengdevis av flyttbare eiendeler, er dette en god måte å finne fram til selskapsverdien. En god metode for produksjonsbedrifter.

 

3) Markedsanalysen:

Denne metoden baserer verdisettingen på sammenlignbare selskapers verdi. Hvis et selskap som ligner ditt nylig ble solgt, for eksempel, er sjansen stor for at ditt selskap vil bli vurdert opp mot dette salget, der formålet vil være å komme frem til en relativ verdivurdering.

Dette er den av de enkleste metodene for å finne fram til verdien på et selskap, men det er ingen sikker metode for å finne frem til de helt riktige tallene. Det kreves mye data for å få til en brukbar verdisetting på denne måten, noe som gjør at den passer best til raskt voksende selskaper.

 

4) Markedsverdi-metoden:

Dette er også en enkel og likefrem måte å finne ut hva et selskap er verdt på. Men den fungerer kun for selskaper som er børsnoterte. Her regner du ut antallet aksjer ganget med hva aksjen koster, så finner du markedsverdien til selskapet ditt.

 

5) EBITDA-metoden:

EBITDA står for Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Eller på norsk: inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Dette er en av de mest detaljerte metodene for å fastsette selskapets verdi, og den gir et klart bilde til både potensielle kjøpere og nåværende eiere. EBITDA-en gjenspeiler på generelt grunnlag hvor bæredyktig selskapet er, arbeidsomfanget og hva det er i stand til. Det viser med andre ord verdien av selskapet i kraft av de økonomiske resultatene selskapet har. For å regne ut EBITDA er det nødvendig å ha både balansedata og regnskap.