Skip to content

Har vi råd til å ansette noen?

Nå åpner samfunnet opp igjen og mange bedrifter ser etter ny arbeidskraft. Men hvordan sikre at bedriften ikke går på en smell? Se hvordan du regner det ut her!

 

– En ting er å regne med direkte lønnsutgifter, arbeidsgiveravgift og å sette av penger til skatt. Men det mange kanskje ikke tar med i regnestykket er generelle utgifter, såkalte overheads, som for eksempel ekstra lisenser, nødvendig utstyr og kontorplass. 

Det sier Khoa Nguyen, som jobber som financial controller og økonomisjef-til-leie i Escalon Services. 

– I tillegg til administrasjonsutgifter, er et annet moment som er verdt å merke seg de eventuelle rekrutteringskostnadene en nyansettelse medfører, forsetter han.

For selv om man må sette av tid enten  man selv står for å rekruttere eller om man hyrer noen til å gjøre det, betyr sistnevnte flere utgifter. 

 

Derfor er det alfa og omega å holde tritt med cashflowen i selskapet. 

– Man må sjekke om man har stabil inntekt for å dekke alle omkostningene det fører med seg å ansette nye medarbeidere. 

Det er mao. like viktig å ha styr på både inntekter og utgifter, for begge vil påvirke sluttresultatet. Det vil igjen reflektere selskapets betalingsevne i forhold til om det er i stand til å holde på de nyansatte i fremtiden.

-Dette er spesielt viktig for selskaper i oppstartsfasen som ofte ikke har mye i reserve, sier Khoa Nguyen.

 

Modellen vi selv bruker for å regne ut om bedrifter har råd til å ansette

Escalon Services har laget en modell der man enkelt kan legge inn ulike utgifter – og også ta høyde for kostnadene som det er lett å overse. Nguyen bruker modellen ofte, fordi den er et enkelt og godt hjelpemiddel for å skaffe det nødvendige overblikket. 

– Hos noen bedrifter er det nødvendig med ukentlige rapporter om cashflow, hos andre holder det med månedlige rapporter. For et oppstartsselskap – der ting gjerne går fort – er det en god måte å ta rede på om det er balanse mellom inntekter og utgifter. 

– Både her og nå – og et stykke frem i tid?

– Nettopp. Modellen vår er et enkelt verktøy for å se om man har råd til å ansette eller ikke. 

 

Kanskje må det funding til for å ansette?

Mange oppstartsselskaper har det til felles at inntektene ligger frem i tid. Da kan en annen kilde til finansiering av nyansettelser være funding. I den forbindelse må man stille kontrollspørsmål som: Når trenger vi pengene? Hvor lenge skal de vare? Og samtidig være klar over at funding betyr utgifter i en eller annen form i fremtiden. 

– La oss si at en bedrift har 2,5 millioner på konto og i juni skal de ansette fem personer. Cashen de har nå, betyr at de kan holde på til juni. For å få det til å gå rundt etter det, må de skaffe funding på x antall millioner fra investorer. Funding betyr enten nedbetaling av lånet – eller utvanning av eierandel. Det ligger riktignok langt inn i fremtiden, men det ligger der. Det må man tenke på.

 

Her kan du se Khoa Nguyen demonstrere Escalon Services modell ved hjelp av et fiktivt eksempel.

Følg med underveis om budsjettet holder

Det vesentlige er å få et overblikk over cashflowen, så selskapet til enhver tid kan gjøre en vurdering av om det er tid og råd til nyansettelser. Eller ikke. 

– Det er tallene som avgjør. Penger som kommer inn og penger som går ut. For noen selskaper er det slik at de ikke forventer inntekter, men at nyansettelser bare representerer penger ut. Disse kostnadene har selskapet gjerne budsjettert med god tid i forveien. Da er det mer usikkert med inntektene, som krever et større oppfølgingsarbeid, sier Nguyen.

– Det er ikke sikkert at en nyansatt generer inntekt med det samme? 

– Nei, og for noen nyansettelser er det ikke sikkert at det genereres ny inntekt i det hele tatt. Om man ansetter en salgsansvarlig, går det kanskje et par måneder før hun eller han generer inntekt, men om man for eksempel ansetter en utvikler, ser det annerledes ut. De bidrar på annet vis i bedriften. 

– Det gjelder med andre ord å hele tiden holde tritt for å sjekke at budsjettene holder stikk?

– Akkurat. På den måten kan man unngå at selskapet plutselig går på en smell. Det å ikke ha råd til å betale ansatte eller måtte permittere er det verste et selskap kan tenke seg. Det er her vi må sette en fot i bakken. Mange vet ikke hvordan man skaffer seg et slikt overblikk, og derfor er det smart å bruke en modell som den vi har utviklet. 

 

Rådene fra vår CFO. Sjekkliste for bedrifter som vil undersøke om de har penger til å ansette nye medarbeidere:

  1. Er det penger nok på konto til å dekke lønnsutgifter? 

  2. Hvilke administrative kostnader medfører nyansettelsen? 

  3. Er det rekrutteringsutgifter forbundet med ansettelsen? 

  4. Ikke glem å sette av mere penger til skatt og arbeidsgiveravgift pga. større stab. 

  5. Krever ansettelsen alternativ finansiering, som f.eks. funding? 

  6. Når genererer den nyansatte inntekter? 

  7. Er det penger nok til å beholde den nyansatte i fremtiden? 

 

For å besvare spørsmålene, kan du ta i bruk modellen vår egen CFO bruker. 

 

Last ned modellen her!